ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρεία “Abanico, Λεονώρα Μορελεών Γκίσαρ και ΣΙΑ Ο.Ε.” με έδρα στην Αθήνα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2103251214 (στη συνέχεια θα αναφέρεται ως Abanico).
 2. Η περιήγηση, η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης αυτού. Για το λόγο αυτό, καλείστε να διαβάσετε εκ των προτέρων το περιεχόμενου των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτού. 
 3. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει και συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής προστασίας διαδικτυακού τόπου.
 4. Το Abanico δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε μεταβολή των παρόντων όρων χρήσεως, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρω Πολιτικής, ενημερώνοντας σχετικά το κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη, κάθε δε μεταβολή θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
 5. Σε περίπτωση  που κάποιοι από τους παρόντες όρους χρήσης καταστούν ολικώς ή μερικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών.
 6.  Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, συγκεκριμένα πρόσωπα άνω των 18 ετών. Στις περιπτώσεις που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει την ημερομηνία γέννησής του, υποχρεούται να δηλώσει αληθή και ακριβή στοιχεία. Εάν παρʼ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή στοιχεία και εμφανιστούν ως ενήλικοι, το Abanico ουδεμία ευθύνη φέρει για την έκθεσή τους στο περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή για οποιαδήποτε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τα εν λόγω πρόσωπα.
 7.  Επισημαίνεται στους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι: (α) οποιαδήποτε αναφορά στο διαδικτυακό τόπο σε παρεχόμενα από το Abanico προϊόντα ή υπηρεσίες δε συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης, διαβεβαίωση περί του ότι τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες είναι διαθέσιμα, ολικά ή μερικά, (β) το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται σε αυτούς μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν είναι αναγκαία ακριβές ή επίκαιρο, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή συναίνεση του Abanico  και (γ) οι χρήστες καλούνται και αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 8. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών αυτού αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον παρόντα ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
 9. Ευθύνη Χρήστη: Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται ρητά : 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση ή αναπαραγωγή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο Abanico ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση ή αναπαραγωγή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση ή αναπαραγωγή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση ή αναπαραγωγή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση ή αναπαραγωγή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με άλλους χρήστες.
 10. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Abanico  ή/ και τρίτων. Όλο το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου αυτού ήτοι (ενδεικτικά αναφερομένων) των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφορικού υλικού κάθε μορφής, δεδομένων και λοιπού περιεχομένου του αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών του Abanico και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το Abanico έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του δικτυακού της τόπου.  Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, παρουσίαση, φόρτωση (download), αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια του Abanico, το οποίο επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Abanico. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την όποια χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου αποκλειστικά για τον υπολογιστή σας και για προσωπική σας χρήση, τότε η μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη αυτή άδεια μπορεί να σας χορηγηθεί μόνον από εμάς, κατόπιν κατάρτισης ρητής έγγραφης συμφωνίας με εμάς.
 11. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την μη τροποποίηση του περιεχομένου που εμφανίζεται στο δικτυακό μας τόπο, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, καθώς και την πλήρη αποδοχή όλων των όρων χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.
 12. Επίσης, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του διαδικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.
 13. Προκειμένου ο παρών διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί απρόσκοπτα και να ενημερώνεται σε τακτική βάση, απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να διενεργούνται εργασίες συντήρησής του, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν αδύνατη τη χρήση του παρόντος κατά το χρόνο διενέργειας των εν λόγω εργασιών. Ρητώς αναγνωρίζεται από τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι το Abanico ουδεμία ευθύνη φέρει λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των χρηστών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για τον ανωτέρω λόγο ή/και λόγω της διακοπής λειτουργίας του από το Abanico για οποιονδήποτε άλλο λόγο, του Abanico μη υποχρεωμένου να προβαίνει σε καμία σχετική πρότερη ειδοποίηση των χρηστών του παρόντος.
 14. Το Abanico δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου, της χρήσης του ή της πρόσβασης σε αυτόν. Οι χρήστες καλούνται και αναμένεται, με ευθύνη τους, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων τους. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε διεπαφή με τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και σε καμιά περίπτωση ο παρών Διαδικτυακός Τόπος δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας του υπολογιστή ή συστήματος απ’ το οποίο γίνεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Το Abanico δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.
 15. O παρών Διαδικτυακός Τόπος περιέχει σε μερικά σημεία του links προς άλλους ιστότοπους, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά. Οι διαχειριστές του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου δεν ελέγχουν την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτό.
 16. Το Abanico διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή μόνιμης διαγραφής χρηστών από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, στην περίπτωση μη τήρησης των παρόντων όρων χρήσης αυτού.
 17. Οι παρόντες όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια Αθηνών.
 18. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας.