ΝΕΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

A’  Τ Ε Τ Ρ Α Μ Η Ν Ο (Οκτώβριος – Φεβρουάριος)

Έναρξη: 7 Οκτωβρίου 2019

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοινού.

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Α1Α2 / Κανονικό

Α1A2Β1 / Εντατικό

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΡΕΣ
 ΩΡΑΡΙΟ
ΩΡΕΣ  4μηνου
  Α1Α2 /  (1ο τετράμηνο A1)
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-20:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30-12:30 60
17:00-19:00 60
 Α1Α2  / (1ο τετράμηνο A1)
1 τρίωρο/εβδ. Παρασκευή 16:00-19:00 45
Σάββατο 10:00-13:00 45
 Α1Α2Β1 – εντατικό /(1ο τετράμηνο Α1Α2)
2 τρίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 19:00-22:00 90

 

ΕΠΙΠΕΔΟ  B1 /  I n t e r m e d i o   –   Μ έ τ ρ ι α   γ ν ώ σ η

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
B1.1 /  1 τετράμηνο
 2 δίωρα/ εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 – 20:00  60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 – 12:30 60
20:00 – 22:00 60
1 τρίωρo/ εβδ. Παρασκευή 16:00 – 19:00 45

 

ΕΠΙΠΕΔΟ  B2 / A v a n z a d o   –  Κ α λ ή   γ ν ώ σ η

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
Β2.1    /  1ο τετράμηνο
  2 δίωρα/εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 20:00 – 22:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 – 12:30 60
18:00 – 20:00 60
1 τρίωρo/ εβδ. Σάββατο 10:00 – 13:00 45

 

ΕΠΙΠΕΔΟ   C1  /  S u p e r i o r  –  Π ο λ ύ   κ α λ ή   γ ν ώ σ η

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
C1.1     / 1 τετράμηνο
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 – 20:00 60
20:00 – 22:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 – 12:30 60
18:00 – 20:00 60
Σάββατο 10:00 – 13:00 45

 

ΕΠΙΠΕΔΟ   C2 / P e r f e c c i o n a m i e n t o   –   Ά ρ ι σ τ η    γ ν ώ σ η

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
C2.1  / 1 τετράμηνο
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10:30 – 12:30 60
18:00 – 20:00 60
20:00 – 22:00 60

 

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ELEMENTAR

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
ELEMENTAR  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10:30 – 12:30 60
18:00 – 20:00 60
1 τρίωρο/εβδ. Σάββατο 10:00 – 13:00 45

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΙNTERMÉDIO

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
INTERMÉDIO  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 – 20:00 60
1 τρίωρο/εβδ. Σάββατο 10:00 – 13:00 45

ΕΠΙΠΕΔΟ   AVANÇADO

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
AVANÇADO  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10:30 – 12:30 60
20:00 – 22:00 60

ΕΠΙΠΕΔΟ   SUPERIOR

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
SUPERIOR  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 20:00 – 22:00 60

 

 

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας.